16. september 2016

Töötukassa statistikat augustis 2016

lugesin ajakirja Sotsiaaltöö uudiskirja ja jõudsin lingiga välja Töötukassa statistika uudisele, mida on huvitav lugeda. Link avaneb (SIIT).

 Töötukassa statistika augustis 2016

Augusti lõpus oli töötuna registreeritud 26 517 inimest ehk 4,2% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi  oli nende hulgas 4 603. Töövõimereformiga on suurenenud vähenenud töövõimega inimeste arv, kes kasutavad tööotsingutes töötukassa tuge. Teiste registreeritud töötute arv on aga langemas tulenevalt suurenenud tööjõu nõudlusest. 
Kõrgeim oli augustis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (9,9%) ja Valgamaal (8,0%) ning madalaim Tartumaal (2,9%) ja Jõgevamaal (3,0%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid augusti lõpus lihttöölised (19%), oskustöötajad ja käsitöölised (17%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).
Augustikuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks juulikuuga võrreldes rohkem uusi tööpakkumisi. Samuti oli augustis lisandunud tööpakkumiste arv 34% suurem aastatagusest arvust. Kuu jooksul lisandus 5 282 uut tööpakkumist, millest 58% sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 193. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (23%). Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele (22%) ning lihttöölistele (20%) pakutavad töökohad.
Augustikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 539 inimest. Tööalasel koolitusel osales augustis 1 496 ja tööotsingu töötoas 1 265 inimest. Tööpraktikal osales 874, tööharjutusel 266 ning tööklubis 437 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 668 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti augustis 635 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 39 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 45 uut töökohta. Palgatoetusega oli augustis töötamas 1 260 inimest. Lisaks osales veel 3 854 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 514 inimest, kogemusnõustamisel 3 inimest, kaitstud töö teenust osutati 62 inimesele ning töölesõidu toetust sai 17 inimest. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku alustas teenusel osalemist 782 inimest.
Töötukassa maksis augustis töötuskindlustushüvitist 10 841 inimesele ehk 35% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 431 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 4,1 miljonit eurot. Ligikaudu 137 euro suurust töötutoetust sai augustis 7 033 inimest ehk 23% kuu jooksul arvel olnud töötutest.
Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa augustis 474 inimesele. Keskmine augustis määratud hüvitis oli 1 712 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 845 tuhande euro.
Tööandja maksejõuetuse hüvitist määras töötukassa augustis 185 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2 670 eurot ning hüvitisteks maksti augustis üle 292 tuhande euro.
Töötukassa alustas selle aasta juulis pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõime hindamist ja neile töövõimetoetuse maksmist ning vähenenud töövõimega töötajate eest sotsiaalmaksu tasumist. Töövõime hindamise taotlusi esitati augustis 788. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 372 ja puuduv töövõime 120 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 161 inimesel.** Töövõimetoetust maksti augustis 327 inimesele kogusummas 38 tuhat eurot.*** Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 17 705 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa augustis oli 2,24 miljonit eurot.
 
* Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.
**Töövõime hindamise taotluse osas tehakse otsus tehakse 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.
*** Töövõimetoetuse taotluse osas tehakse otsus peale otsust töövõime hindamise kohta.

14. september 2016

Astangul toimub töölaat erivajadustega inimestele 29.09.2016

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja Eesti Töötukassa korraldavad 29. septembril kell 10-14 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn) töölaada erivajadustega inimestele.

Töölaat on avatud üritus, kuhu lisaks erivajadustega inimestele oodatakse ka neid ühendavaid liite, ühinguid, seltse ja kõiki teisi teemast huvitatud inimesi, vajadusel ka koos saatjaga. Töömess on tavapärasest mõnevõrra erinev, sest lisaks ettevõtete ja vabade töökohtadega tutvumisele, on külastajatel võimalus ettevõttes tehtavat tööd ka kohe kohapeal järgi proovida. Näiteks puhastusteenuseid pakkuv ettevõte võtab kaasa puhastusteenindaja töövahendid ja töölaada külastajad saavad katsetada, kuidas see töö neile sobida võiks jms. Lisaks tööandjate ja potentsiaalsete kandidaatide kokkuviimisele tutvustatakse Töölaadal Töötukassa tööandjatele mõeldud teenuseid ja Astangu keskuse olemust.
Tööandjatest on seni kinnitanud oma osalemise näiteks HKScan Estonia, Swedbank, Selver, Baltic Restaurants, ISS, SOL, Hiiekivi OÜ jt. Lisaks on oma võimalusi tutvustamas Astangu kaitstud töö töötoad. Palun levitage infot ka oma kanalites :)
Kontakt: Triin Juss, tööhõiveosakonna juhataja

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, triin.juss@astangu.ee , tel 687 7285

29. august 2016

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

Edastan tänase 29. august 2016 Raepressi uudise. Kodukohanduse pilootprojekti tingimused on leitav www. astangu.ee  kodulehelt (LINK).
 
Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks
Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingust lähtuvalt alustab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet alates 12. septembrist taotluste vastuvõtmist erivajadustega inimeste eluasemete kohandamise pilootprojektis osalemiseks. 
Pilootprojekt viiakse ellu koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarveliste vahendite toel. Eluruumi kohandamist saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga isik (puude kehtivusaeg peab taotlemise hetkest olema vähemalt kuus kuud), kes vajab kõrvalabi igapäevategevustes ning kes elab Tallinna haldusterritooriumil asuvas kohaldada soovitavas eluruumis.
Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles Raepressile, et pilootprojekt näitab head koostööd linna ja riigi vahel. „Meil on  eriti heameel selle üle, et  sõlmitava lepingu tulemusel saame juba 12 aastasele eelnevale kogemusele Tallinna linnas laiendada elukoha kohandamise teenust erivajadustega inimestele. Teenuse laiendamisega tagame neile  paremad elutingimused. Tallinna linnavalitsusel on puudega inimeste ligipääsetavuse teema olnud alati prioriteetide hulgas. Seetõttu on eriti positiivne, et   saame Euroopa toetusraha kasutada oma erivajadustega inimestele parema elu loomiseks“, sõnas Martinson
Tegevuse raames lubatud tööd hõlmavad: eluruumi, sh eluruumi sisse- ja väljapääsu; hoone välisukse ja eluruumi ukse vahelist käiguteed;  hoone sisse- ja väljapääsu. Katseprojektis toetatakse eluruumi kohandamist vähemalt 45-le inimesele ning maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on kuni 4500 eurot. Täpsem info projekti ja taotluse esitamise kohta (koos taotluse vormidega) on kättesaadav Tallinna linna kodulehel: www.tallinn.ee.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada taotluste vastuvõtmise tähtaja jooksul, ajavahemikus 12.septembrist kuni 11. oktoobrini 2016. Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui see esitatakse enne taotluste vastuvõtmiste alguskuupäeva või kui taotlus esitati pärast taotluste esitamise tähtaega. Taotlused registreeritakse saabumise aja järgi ning järjekorra loomise aluseks on taotluste saabumise aeg.
Taotlused koos lisadokumentidega palume saata (digitaalselt allkirjastatuna) e-posti aadressile: sotsiaal@tallinnlv.ee , või postiga aadressile: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Paldiski mnt 48a, Tallinn, 10614. Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik ajavahemikus 12. september kuni 11. oktoober 2016 täita ka Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis, Paldiski mnt 48 a projektijuhi vastuvõtu aegadel: esmaspäeval kella 14-18ni, teisipäeval kella 8.15 -12ni ja 13 – 17ni, neljapäeval kella 8.15-12ni ja kella 13-17ni
Küsimuste korral palume pöörduda alates 1. septembrist 2016 projektijuht Valeri Kapaneni poole telefonil 5306 4141 või e-posti aadressil: valeri.kapanen@tallinnlv.ee. Üldinfot saab ka Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti üldtelefonilt 645 7440 või e-posti aadressilt sotsiaal@tallinnlv.ee
 

24. august 2016

Valge Daami aeg Haapsalus

Augustikuus jõudsime Haapsallu. Seda kahel erineval põhjusel. Esiteks märkasin ma Ultima Thule kontserdi reklaami Haapsalu Piiskoplinnuses 19.08.2016 ja tundsin, et see on hea põhjus Haapsalu külastamiseks. Piletilevist pileteid otsides ja Arkot nõusse saades selgus, et samal päeval on ka Valge Daami etendus pealkirjaga "Südamega läbi müüri". Mõeldud tehtud ja nii need piletid ostetud said. Hoidsin pöialt, et oleks hea ilm ja ei peaks külmetama. Selleks otstarbeks sai kaasa võetud paksemad riided, fliistekk ja talvejope. Suvetunne tuli tagasi koos suvesooja, merelainete ja päikesepaistega.
Jõudsime Haapsallu ja käisime laadal, jalutasime linnas ja mere ääres ja lossiõues jalutamas. Peale  seda sõime õhtust ja sättisime sammud kontserdile. See Ultima Thule kontsert oli tõepoolest väga hea. Soojendusbändiks oli ansambel Klots, selline lahe, natuke Metsatöllu sarnast muusikat ja see kõlas hästi seal vanade kivimüüride vahel. Istusime ja eriti suurt trügimist ei olnud, nähtavus oli hea ja inimesed sõbralikud. Peale kontserdi lõppu läksime tualetti ja jäime ootama etendust. Platsilt saadeti kõik inimesed minema aga turvateenisutus, nähes Arkot ratastooliga, kontrollis meie piletid üle ja lubas meil hoovi jääda. Oli ka põhjust, sest väravate tagused olid inimesi täis ja seal oleks ratastooli inimesel väga raske olnud seista. Ostsime kohvi ja burgerit.
Rahvast oli päris palju ja nägin mitut tuttavat ja armsat inimest Haapsalus. Samas on tore, et inimesed reisivad ja tulevad ise tere ütlema. Aitäh teile meelespidamise eest! Siis hakkasid inimesed tulema, palju inimesi, kiirel sammul, mõni joostes. Ma siis ütlesin Arkole, et lähen käin ära ja panen endale istekoha kinni ja siis on meil aega minna. Etenduse lava oli täpselt teisel pool varemeid ja sinna me siis kahekesi koos läksime. Inimesi aina tuli ja tuli. Etendus oli uut moodi ja huvitava tehnilise heliga, tegevus toimus 3 kohas ja kaasaegne installatsioon oli päris põnev. Valge daam hõljus seinal ja selle kohta olid pildid, mille leiate siit. Etendust kajastati ka meedias ning probleemiks oli mobiiltelefonide kasutamise tõttu etenduse katkestamine laupäeval. Sellest saab lugeda siit (LINK) ja vaadata (LINK). Valget Daami uuslavastus tegi selle sajandi publikurekordi (LINK).  Ja veel üks Kaire Reiljani arvustus, mille leiad siit (LINK) . Valge daami etenduse pildid on FBst.  
Oli tore reedeõhtu ja peale etendust sõitsime koju tagasi. Augusti taevas säras täiskuu ja kodutee kulges kiiresti. Mul õnnestus kahjuks ära kaotada oma lemmik valgepärliga kõrvarõngas. Oli kõrvas ja siis õhtul enne kontserti oli kadunud. Otsisin ja jagasin kuulutust FBs, kuid siiani pole kõrvarõngas teed minuni jõudnud. Paar tuttavat on isegi küsinud, et kas sain kätte aga ma ootan veel. Kurb, sest see oli mu ühe parima sõbranna Merle kingitus. Nüüd seisab teine kõrvarõngas üksinda kurvalt karbi sees, teiste üksikute rõngaste kõrval.